Korzyści relacyjne i jakość relacji - w kierunku zrozumienia powiązań nauki i biznesu

Grzegorczyk, M. ORCID: 0000-0001-6817-8874, 2016. Korzyści relacyjne i jakość relacji - w kierunku zrozumienia powiązań nauki i biznesu. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 20 (2), pp. 2-15. ISSN 2353-8414

[img]
Preview
Text
9802_Grzegorczyk.pdf - Published version

Download (786kB) | Preview

Abstract

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób marketing relacji, w szczególności koncepcja korzyści relacyjnych oraz jakości relacji może wpływać na transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Celem jest także wskazanie istotnych przyszłych kierunków badań w tym zakresie. Integracja teorii marketingu relacji i transferu technologii może stworzyć nowe ramy dla pełniejszego zrozumienia powiazań pomiędzy nauką a biznesem. Badania w tym zakresie mogą także przyczynić się do poszerzenia i rozwoju teorii marketingu relacji, która do tej pory ograniczała się do analizy relacji w ramach jednego sektora. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że powiązania o wysokim relacyjnym zaangażowaniu są powszechne, uznawane zarówno przez środowisko akademickie jak i biznesowe za cenne oraz odgrywają ważną rolę w stymulowaniu innowacji. Jakość relacji oraz korzyści relacyjne mogą odgrywać istotną rolę w budowaniu długoterminowych powiązań pomiędzy uczelniami i przemysłem. Integracja teorii behawioralnych z teorią transferu technologii może przyczynić się do lepszego zrozumienia zachowania poszczególnych uczestników transferu na poziomie indywidualnym.
English abstract: The goal of this article is to answer the question in what way relational marketing and in particular, the concept of relational benefits, as well as quality of relation may influence the transfer of knowledge and technologies from universities to business. Another goal is to highlight significant, future directions of research in this area. Integration of the theory of relational marketing and technology transfer may create a new framework for fuller understanding of the ties between science and business. Research in this area may contribute to the expansion and development of the theory of relational marketing, which until now was limited to the analysis of relations within a single sector. The results of conducted research show that ties characterized by high relational engagement are common, recognized by both academic and business environment as precious and play an important role in stimulating innovations. The quality of relations and relational benefits may play an important role in building long-term ties between universities and the industry. Integration of behavioural theories with the theory of technology transfer may contribute to a better understanding of the behaviour of particular participants of the transfer on the individual level.

Item Type: Journal article
Alternative Title: Relational benefits and quality of relation - towards understanding of the ties between science and business
Publication Title: Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych
Creators: Grzegorczyk, M.
Publisher: Instytut Lotnictwa
Date: 30 June 2016
Volume: 20
Number: 2
ISSN: 2353-8414
Divisions: Schools > Nottingham Business School
Record created by: Jonathan Gallacher
Date Added: 20 Dec 2017 14:58
Last Modified: 20 Dec 2017 15:02
URI: https://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/32220

Actions (login required)

Edit View Edit View

Views

Views per month over past year

Downloads

Downloads per month over past year